Brodnicki Park Krajobrazowy


Bogata przyroda, liczne jeziora oraz zróżnicowany krajobraz Pojezierza Brodnickiego tworzy unikalny naturalny ekosystem, który należy chronić oraz zachować dla potomnych. W takim właśnie celu utworzono w 1985 roku Brodnicki Park Krajobrazowy. Był on pierwszym parkiem krajobrazowym w ówczesnym województwie toruńskim , a dwudziestym piątym w Polsce.

Brodnicki Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu dwóch województw: Kujawsko pomorskiego i warmińsko mazurskiego, na terenie gmin: Biskupiec Pomorski, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik, Zbiczno i Brodnica. Powierzchnia całego Parku wynosi 16 685 ha. Obejmuje on centralną najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo część Pojezierza Brodnickiego. Brodnicki Park Krajobrazowy charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem terenu.

Na przemian dominują pagórkowate obszary wysoczyzny morenowej oraz bardziej płaskie , pokryte lasem powierzchnie sandrowe. Rozcięte są one głębokimi rynnami polodowcowymi , wśród których swą wielką malowniczością wyróżniają się rynny Strugi Brodnickiej oraz Skarlanki, łączące ciągi jezior. Wyjątkową osobowością morfologiczną cechują się pagórki oraz wzgórza kemowe , występujące w otoczeniu jeziora Sumówko.

Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się około 60 jezior , a do większych należą:

  1. Wielkie Partęczyny ( 324 ha )
  2. Bachotek ( 211 ha)
  3. Sosno ( 188 ha )
  4. Łąkorz ( 162 ha )
  5. Głowińskie ( 131 ha )
  6. Zbiczno ( 128 ha )
  7. Ciche ( 110 ha )

W większości są to jeziora rynnowe o charakterystycznym wydłużonym kształcie . Wody powierzchniowe parku należą do najczystszych w województwie kujawsko pomorskim. Nad brzegami jezior często znajdują się ośrodki turystyczne z dostępem do plaży, domki letniskowe czy pola namiotowe.

Flora Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Stwierdzono występowanie tutaj około 950 gatunków roślin naczyniowych. Wiele z nich podlega ochronie całkowitej bądź częściowej, a zachowały się także gatunki reliktowe. W szacie roślinnej przeważają lasy , których rozległy kompleks zajmuje ponad 40 % powierzchni parku. Dominują różne postacie borów mieszanych i sosnowych. Mniejsze powierzchnie zajmują lasy liściaste takie jak grądy , łęgi i olsy. Bardzo duży udział ( 37, 5 % ), mają tutaj lasy ochronne, a także drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny. Znamienną cechą brodnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie naturalnych zbiorowisk torfowiskowych, szuwarowych i wodnych .

Fauna Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest równie imponująca. Wśród ptaków można zaliczyć m.in. Orlika krzykliwego, bociana czarnego, perkoza czubowego ( godło parku ) i żurawia. Zaobserwować tutaj można także orlika bielika Z grupy ssaków na uwagę zasługują sprowadzone tutaj niedawno bobry, których ślady żerowania spotkać można niemal wszędzie .

O wysokości i randze przyrodniczej Parku świadczy fakt utworzenia tu wielu rezerwatów przyrody. Dorodne lasy liściaste ( głównie grądowe) chronią rezerwaty leśne ,, Milewo’’, ,, Retno’’, oraz ,,Jar Grądowy Cielęta’’ , zaś zanikające w całej europie naturalne torfowiska przejściowe z bardzo rzadką florą występują w rezerwatach ,, Okonek’’, ,,Stręszek’’ i ,,Żurawie Bagno’’ Rezerwatem ichtiologicznym jest cała rzeka Drwęca, przepływająca przez południową część parku na odcinku ok 17 kilometrów.

Oprócz atrakcji przyrodniczych występuje także szereg zabytków kultury materialnej . Wśród nich jest m.in. 5 grodzisk średniowiecznych. 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku, obiekty sakralne, dworskie.

Brodnicki Park Krajobrazowy to miejsce doskonałe na spędzenie wolnego czasu. To zarazem okazja do wzbogacenia swojej wiedzy o ochronie środowiska.

Adres Internetowy Parku: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/bpk

Źródło: Brodnicki Park Krajobrazowy